Datare

1604 (7112) Iunie 29, Târgoviște

Text

”Din mila lui Dumnezeu, Io Radul voevod și domn a toată țara Ungrovlahiei, nepotul răposatului Io Basarab voevod cel Bătrân. Dă domnia mea această poruncă a domniei mele, mai ales din casa domniei mele, jupan Radul clucer și jupan Preda mare ban și fiilor lor, câți Dumnezeu le va da, ca să le fie lor Târgul Jiu tot și cu tot hotarul din câmp și din pădure și din apă și cu mori și cu vii și cu tot venitul, pentrucă acest mai sus numit Târgul Jiu este sat vechiu și de moștenire dela părinții cinstiților dregători ai domniei mele mai sus scriși, din moși strămoși și tot l-au stăpânit părinții lor, acest sat mai sus numit care acum Târgul Jiu, la toți domnii vechi.

Și au fost în pace pânâ în zilele lui Mircea voevod. Apoi, când a fost în zilele lui Mircea voevod, s-a întâmplat părinților dregătorilor mai sus scriși ai domniei mele să fie în pribegie în Țara Ungurească de frica lui Mircea voevod și au rămas acolo în pribegie multă vreme. Iar întru acestea Mircea voevod a făcut satul lor mai sus scris pararu (târg) care astăzi se numește Târgul Jiului.

Iar întru aceasta, mai sus numiții dregători ai domniei mele, ei au lăsat așa și au răbdat pentru acest sat al lor, pentrucă au rămas tineri copii dela părinții lor, până a venit răposatul Alexandru voevod cel bătrân și s-a făcut domn al Țării Românești. Astfel toți boierii, câți au fost pribegi de frica lui Mircea voevod în Țara Ungurească, toți au venit cu mare veselie în țară, în patria lor și la răposatul Alexandru voevod, ca să slujească domniei lui pentru drepte sate și Ațigani și pentru dreptele lor averi. Și întru aceasta răposatul Alexandru voevod a dat satele tuturor boierilor și după aceea a dat și acest sat mai sus spus, numit Târgul Jiu, cinstiților dregători ai domniei mele mai sus numiți, ca să-l ție, cum l-au ținut și mai înaintevreme răposații lor părinți la alți domni bătrâni. Și a făcut și carte răposatul Alexandru voevod.

Iar după aceea, s-a întâmplat tăierea tuturor boierilor și rea moarte de către răposatul Alexandru voevod. Astfel câți boieri au rămas netăiați, iarăși li s-a întâmplat pribegie peste munți și au fugit atunci de asemeni și părinții dregătorilor domniei mele mai sus scriși și au stat acolo multă vreme, până în zilele fiului lui, Mihnea voevod, când iarăși au venit mai sun numiții dregători ai domniei mele în țară, deoarece sunt drepți și n-au avut nici o vină.

Iar după aceea, după puțină vreme, iarăși s-a ridicat multă răutate și multe năpăști, deci iarăși s-a întâmplat să iasă din țară mai sus numiții dregători ai domniei mele și au fost pribegi multă vreme și apoi iarăși au venit în țară.

Iar apoi s-a întâmplat schimbarea vremurilor și a domnilor și greutăți țării și multe nevoi din partea Turcilor și Tătarilor și Moldovenilor, de au venit în țară, au jefuit și au robit și s-a făcut domn Simion voevod cu Leșii și cu Moldovenii, să cârmuiască țara și mult rău, năpaste și moarte a căzut pe toți săracii, cu multe jafuri și cu multă pradă. Iar după aceea, dacă a văzut toată țara câtă pradă și jafuri și rea moarte le-au făcut, ei n-au mai putut răbda, ei cu toții s-au ridicat, toată țara și cu toți boierii mici și mari, împotriva lui Simion voevod și l-au izgonit din țară.

Iar întru acestea, s-au ridicat toți boierii și toată țara, mari și mici din țara domniei mele și au făcut cu toții sfat și cu voia tuturor și cu știrea și cu voia cinstitului împărat creștin al Romanilor, de au ridicat pe domnia mea să fie tuturor domn al Țării Românești. Iar întru aceasta, Simion voevod, dacă a înțeles aceasta, a ridicat multă oaste, Turci și Tătari și Leși și Moldoveni și așa au venit asupra domniei mele și cu toate puterile oștilor lui. Iar apoi domnia mea, dacă am văzut puterea atât de mare a oștilor lui, n-am putut să stau față împotriva puterilor oștirilor lui, ci am lăsat, ci am lăsat domnia mea toată țara în mîinile lor, de au robit și au tăiat și au făcut mult rău, cât nu se poate spune niciodată și vedea, atâta rău cât s-a făcut atunci de Turci și de Tătari și de Leși și Moldoveni.

Iar întru aceasta, domnia mea m-am gândit și am venit sub aripa și sub puterea cinstitului împărat creștin al Romanilor (loc alb în original) ne-am așezat sub aripa împărăției lui și dacă am ieșit acolo la locul Sacmariu, am socotit domnia mea în toate chipurile, cum voi putea dobândi moșia domniei mele, Țara Românească, dar am socotit cu toți dregătorii și cu toți boerii domniei mele, pe cine vom putea alege, un boier credincios și destoinic al domniei mele ca să-l trimitem pe el la cinstitul nostru împărat creștin. Și întru aceasta, domnia mea și cu toți dregătorii domniei mele și cu boierii domniei mele, din țara domniei mele, am ales pe cinstitul dregător al domniei mele, pe răposatul jupân Stroe fost mare stolnic, de l-am trimis pe el la cinstitul împărat creștin al Romei și acolo cu multă străduință s-a străduit împreună cu cinstiții dregători ai domniei mele, frații lui, jupân Radul clucer și jupân Preda mare ban, pentru domnia mea și ne-au adus și nouă dar dela Dumnezeu și mulți bani de la împăratul nostru creștin, ca să ne scoatem țara și moșia noastră din mâinile dușmanilor noștri, Turci și Tătari și Leși și Moldoveni.

Și întru aceasta, m-am sculat domnia mea, de am pornit cu toate puterile și oștirile cinstitului nostru împărat creștin și am rugat pe Dumnezeu și cu toți dregătorii și boierii domniei mele și l-am scos pe Simion voevod din țară. Iar intru acestea Simion voevod a ridicat pe hanul și a adunat atâta mulțime de oaste de Turci și de Tătari și Leși și Moldoveni și Cazaci, încât nimenea nu putea vedea capătul oștilor lor, lățimea lor și lungimea lor și au venit asupra domniei mele.

Și întri aceasta dacă am văzut așa domnia mea, atâtea mulțime de oști ale lor, ne-am așezat cu toate oștile noastre la un loc numit Ogretin (loc alb în original) într-o zi de luni 13 zile ale lunii Septemvrie. Astfel au venit multă mulțime de oști de-ale lor asupra noastră a tuturora și au năvălit peste noi și au aruncat ei atât de multe din săgețile lor asupra noastră, încât nu se putea vedea fața soarelui de săgețile lor și de atâta bătălie răsunau chedrii (codrii) și munții de bătălia lor și nu se puteau înțelege unul cu altul.

Iar întru acestea, cinstiții dregători ai domniei mele mai sus numiți, ei s-au străduit cu slujbă dreaptă și credincioasă și cu vărsare de sânge dinaintea feții domniei mele și a tuturor dregătorilor și boierilor domniei mele și întru nimic nu și-au pierdut credința, nici dușmanilor noștri n-au întors spatele, fără încetare și-au vărsat sângele lor pentru domnia mea și pentru creștinii țării domniei mele, încât putem spune cu adevărat pentru dregătorul domniei mele, răposatul jupân Stroe fost mare stolnic, dacă a văzut el atâta greutate și nevoia asupra capului domniei mele, el s-a luptat cu atât mai mult cu dușmanii domniei mele pentru domnia mea și pentru legea creștinească și pentru patria noastră, ca să ne scoată din mâna dușmanilor noștri. Și a fost rănit jupân Stroe fost mare stolnic în război și apoi a murit în 2 zile ale lunii Octombrie Dumnezeu să-i ierte sufletul lui, pentru că s-a străduit pentru domnia mea și pentru legea creștinească.

Pentru aceea, a dat și domnia mea cinstitului dregător al domniei mele, jupân Radul clucer și lui jupân Preda mare ban, ca să le fie mai sus numitul Târgul Jiu de ocină și ohabă, lor și fiilor și nepoților și strănepoților lor și de nimeni neclintit, după porunca domniei mele.

Încă și blestem: după trecerea domniei mele, pe cine va alege Dumnezeu să fie domn al Țării Românești, sau din rodul inimii domniei mele, sau din ruda noastră sau, după greșalele noastre, sau din alt neam, dacă cinstește și înnoește și întărește această carte a domniei mele, pe acela Dumnezeu să-l cinstească și să-l păzească în domnia lui, iar în veacurile viitoare sufletul lui. Și care om va strica și va nimic această carte a domniei mele, pe acela Dumnezeu să-i nimicească aci trupul lui, iar în veacurile viitoare sufletul lui să fie blestemat și afurisit de cei 318 părinți care sunt la Niceea și să aibă parte cu Iuda și cu Arie și cu alți necredincioși Iudei care au strigat asupra sângelui Dumnezeului și Mântuitorului nostru Isus Hristos și au spus: ia-l, ia-l și răstignește-l, sângele lui asupra lor și asupra copiilor lor, ceeace este și va fi în veci, amin.

Iată și martori punem domnia mea: jupân Dumitru vornic și jupân Cernica mare vorniv și jupân Stoica mare logofăt și jupân Nica mare vistier și jupân Mârzea mare spătar și jupân Bârcan stolnic și Gligorie comis și Stanciul paharnic și jupân Leca mare postelnic, Ispravnic jupân Leca mare postelnic.

Și eu Stan Săvescul am scris în orașul de scaun Târgoviște, luna Iunie 29 de zile, de la Adam curgerea anilor, în anul 7112 (1604). Io Radu voevod, din mila lui Dumnezeu domn. Io Radu Voievod (m. p.)”

Notă

Acad R.P.R., XL/97. ; Orig slav perg. pecete aplicată, acoperită cu foiță. ; Pe verso: Care spune de războiul stolnicului Stroia când au pierit și au luat acest sat.


Site-ul nostru utilizează module cookie proprii pentru a-ți îmbunătăți experiența. Continuă să navighezi pe site sau alege să accepți dacă ești de acord cu utilizarea acestora. Alternativ, poți alege tipul de cookie-uri pe care ești de acord să le folosim.Mai multe informații despre cookies
  • hrisovul_bataliei_de_la_ogretin_din_29_ianuarie_1604
  • Ultima modificare: 2019/12/22 21:35
  • de către cristian