Datare

23 iunie 1640

Text

Adecă noi toţi megiaşii den Sat den Drajna și den Stăneşti, anume Popa Văsilu şi Petrea şi Mihnea şi Stan Derăbanţul şi Negoita şi Odor şi Stan al Floarei și Voicea şi NanciuI şi Oancea şi Borcea şi Tatul şi Pătru şi Ion şi feciorii Birăi şi Lupul şi Aldea şi Radul Mircei şi den Stăneşti Ursea şi Ratea și Radul şi Cioban şi Dumitru şi Neagoe şi Stanciul şi Jica şi Şărban și Muşa şi Rusin şi Mălaia, cu toţi fraţii noştri de ocină scriem şi mărturisim cu acest zapis al nostru să fie de mare credintă la cinstita mâna, dumnealui Jupân Hrize vel dvornic cum să să știe că au luat dumnealui 12 boiari hotarnici dinaintea mării sale domnu nostru, anume den Bădeanu Barbul Iuzbaş şi den Cislău Dragul logofăt şi den Cepture Garama pit. i ot Boziiani Calotă Postelnicul i ot Finţeşti Călin şi Vlaicu i ot Mămiia Coadă văt. i ot Teişani Bratocea i Vintil i ot Starche Chiojda Drăgoi logofăt i ot Chiojduil ot Băsca Stoica al Scurtului i ot Băşceani Stoica Mărgineanul şi au fost şi boiar trimes de măriia sa, de domnu nostru credincios hotarnec, jupan Cernat vel portariu, deci dumnealor au venit aici la sat la Stăneşti și la Drajna şi ne-am strânsu şi noi toţi şi i-am purtat pre hotar şi am ales partea Dumnealui vornicului de cătră noi preste toate cumpărătorile şi i-am făcut dumnealui pre direptate să ţie de preste tot hotarul Drajnei şi al Stăneştilor 20 de părţi şi noi toţi megiașii 26 de părţi cum scrie şi în cartea boiarilor hotarnici.

Deci deacă am ales cui ce i s'au căzut să ţie. Noi toţi megiaşii ne-am sculat de am picnit de ne-am luat noao den sus ocina cu siliştea Stăneştilor şi am dat pre Dumnealui den jos şi cu siliştea Drajnei şi preste apă, iar am luat noi intâiu den sus şi am dat pre vornicul den jos şi ne-au rămas den vârhu în jos spre Turburea, pădure neîmpărţită să o ţinem depreună cine cum ţinem ocină şi despre Stăneşti. Iar au rămas pădure neîmpărţiţă iar să o ţinem neîmpărţită însă dumnealui vornicul să ţie 20 de părţi şi noi toţi 26 iar alaltă ocină pre unde am arătat noi şi cum au aflat cei 12 boiari pre direptate o au împietrit cum iaste leagea şi am rămas noi toţi în Stăneşti cu tot hotarul nostru cum sânte împietriți și dumnealui vornicul cu toţi rumănii dumnealui in sat în Drajna cu tot hotarul cum iaste împietrit, trimes-au dumnealor aceşti boiari pre Coadă vătahul şi pre (loc alb în actul original) de au mersu cu noi şi la munte ce s'au ales să ţie dumnealui vornicul la munte şi noi să ţinem deci cum au ales dumnealor ne-au întrebat pre noi place ne cum au hotărât au a nu ne place, să nu fim cumva asupriţi sau să avem vreo silă noi cu toată voia noastră am mărturisit den'aintea dumnealui jupân Cernat vel portariu cum n'avem nici o strâmbătate şi den'aintea a 12 boiari hotarnici, cari scriu mai sus şi ne-am prinsu den'aintea dumnealor pre mare prinsoare cum de ne vom ridica vreodată să purtăm vreo pâră sau să scoatem nişcare cărţi, acealea cărţi să nu să crează să fie mincinoase si să fim de mare rușine și de pradă să fim închinaţi domnii ughi 100 şi blăstăm încă am pus carele dentru noi sau den feciorii noştri sau den nepoţi sau den neamul nostru să va scula să ridice vreo pâră sau să strice această tocmeală a noastră acela să fie tricleat şi afurisit de Domnul Dumnezeu și de 318 oteţi părinţi ce sânt în v Nichii şi să lăcuiască într'un loc cu Iuda şi cu Ariia şi cu alalţi ritiici pentrucă dumnealui vornicul la toate pietrile tot ne-au ertat loc despre dumnealui și în siliștea Stăneştilor ajungea dumnealui toată siliştea cu hotarul ce am căzut la D-lui cu rugăciune de ne-au ertat 90 de stânjeni, derept aceia ne-am făcut zapisul nostru ca să fie de mare credinţă, pus peceţile și iscăliturile şi pentru credinţă care ne-au avut peceate ne-am pus deagetele şi am scris eu Manole logofăt, meseța Iunie 23, v. leat 7148.

(L.P.)Pop Văsiiu, +Mihne, +Stan, +Negoiță, +Odor, +Stan a Floare, +Voice, +Stanciul, +Borcea, +Tatul, +Pătru, +Ion, + Feciorii Bărăi, +Lupul, +Aldea, +Radul al Mircioaia, +Urse, +Ratea, +Radul, +Cioban, +Dumitru, + Negoia, +Stanciul, +Jiica, +Șerban, +Mușa, +Rusin, +Oncea, +Petresă, +Popa Spahiul, +Popa Golia, (L.P.)Neagoe Pah(arnic), (L.P.)Pătru Post(elnic), (L.P.)Cernat vel, (L.P.)Barbul portariu, (L.P.)Dragul izbașa, (L.P.)Grama logofăt, (L.P.)Calotă pit, (L.P.)Călin postelnicul, (L.P.)Vlaicul, (L.P.)Cod., (L.P.)Bratocea, (L.P.)Vintil, (L.P.)Drăgoi, (L.P.)Stoica, (L.P.)Stoica Mărgineanul.

Notă

Copie după originalui scris pe hârtie în limba română cu litere cirilice

”Societatea Drajna - Acte” / Universul 1938

Legendă: (L.P.) = pecete; + = deget


Site-ul nostru utilizează module cookie proprii pentru a-ți îmbunătăți experiența. Continuă să navighezi pe site sau alege să accepți dacă ești de acord cu utilizarea acestora. Alternativ, poți alege tipul de cookie-uri pe care ești de acord să le folosim.Mai multe informații despre cookies
  • 23_iunie_1640
  • Ultima modificare: 2020/01/18 19:12
  • de către cristian