Datare

21 iunie 1684

Text

„Adecă noi 12 boiari, anume Mircea iuz ot Scăiani i Dragomir blv iuz. sinu Cernica vornicul ot Văleani i Radul văt. ot Cereș i Șărbu în locul lui Ilie văt. ot Măniaci i Neagoe ot Cislău i Tănase ot Chiojdu în locul Radului Soroii ot Văleani i Dumitru ot Chiojdu cel bâtrînu în locul Botei biv iuz. ot Văleani i Balen log. to Chiojdul cel bătrîn în locul lui Stan Dănici ot Văleani i Stanciul pârgar în locul Catieni ot Teișani i Badea Alposii ot Cătun cari sîntem luoați pre răvașele Mării sale Domnului nostru Io Șărban Voevod de dumnealui Constandin căp. Filipescul și de megiași den sat den Stănești anume Dragomir Dorobanțul i brot ego Stan ot Ogretin i Neagul ot Stănești i Dobre ot tam I Pătru snă Mircioiu ot tam i Florca ot tam i Văsiliu călugăr cu frate-său Radul ot tam i Nenciul Dorobanțul to tam i Pătru al Răducului om tam și denpreună cu alții ai noștri frați de moșie și au fostu trimis sluga mării sale Domnului nostru Bratul vtori portariu credincios hotarnic ca să căutăm și să adevărăm pentru moșia dela Stănești ol sud Saac care au fost a megiașilor aleași dentr-a Hrizii vornic și c-au știut den pietre hotărît în sus de au ținut megiașii părți 26 den câmp, de apă, den pădure și den munte de preste tot hotarul, numai munții și pădurea n-au fost împărțită de când se-au hotărît Hriza vornic cu megiașii, numai ie-au fost tocmit pre acca neîmpărțită afară den cea hotărîtă să ție megiașii 26 de părți și Hriza vornicul 20 de părți, iar megiașii den Stănești fost-au vîndut dentr-această moșie dentr-acesta 26 de părți care au ținut ei, lu Ion Abagiul ot Ploești. Deci, dumnealui Constandin căp. înțelegând nu se-au suferit ce i-au lepădat banii și și-au luoat moșia cu toate zapisele megiiașilor de vînzare, deci dumnealui vrînd să și-o aleagă moșia de către megiași și să lipească moșie lângă moșie den zestre den jos a Drajnii, luoatu-ne-au dumnealui pre noi pre acești 12 boiari cari sîntem mai sus scriși. Deci noi dacă am văzut cartea Mării Sale Domnului nostru și cu sluga Mării sale vtori portar ce este mai sus zis: deci noi cînd au fost la zi și la soroe strînsu-ne-am toți la un loc cu megiașii la această moșie care se cheamă Stănești și am căutat și am adevărat pre xipisilc care au fost făcute de megiași la mina lui Ion Abagiul de vînzare den munte, den campu, den pădure, de preste tot hotarul, deci noi într-alt chip n-am putut să facem ce am tras moșia cu funea și am socotit de se-au pus funea la tras dentru pământ de fune ce au fost în cămp cumpărat dela Crăciun și se-au lipit lîngă piatră și dintr-acel pămîntu se-au pus funca pre malul Teleajănului în sus păn în hotarul Cetățelii și au esit peste tot stînjăni 1580. Deci am socotit să ție dumnealui Constandin căpitan Filipescul, precum scrie zapisile megiașilor la mîna lui Ion Abagiul stînjăni 710 și să ție megiașii toți stănjăni 870. Și iar am tras moșia a doa trăsură pren mijlocul moșii den piatra Hrizii vornicul în sus pînă în hotarul Cetățelii și au eșit preste tot stînjăni 1250 și iar am ales să ție dumnealui Constandin căpitan Filipescu stînjăni 565 și să ție megieșii toți stînjăni 685; și iar am tras a treeaia trăsură den capul moșii pre lîngă apa Drajnei în sus pînă în hotarul Cetățelii și se-au aflat preste tot stînjăni 1014 și am ales să ție dumnealui Constandin căpitan stînjăni 445 și să ție megiașii toți stînjăni 569 care se-au făcut să ție dumnealui Constandin căpitan preste tot stînjăni 1) și megiașii să ție toți preste tot stînjăni 2). Deci acești stînjăni o am lipit moșie lîngă moșie lîngă moșia dumnealui care are mal de nainte și o am împietrit pren trei locuri și am pus piatra dentăi pre malul Teleajenului; și a dooa piatră se au pus în mijlocul moșii în piscu în mușcelu; a treia piatră se au pus pre apa Drajnei den jos de siliște Drăjnii de sus, iar pietrile care au fost pus baiarii de Hriza vornicul nu le-am mișcat nimica, fiind tot moșia dumnealui, și au trecut preste apa Drăjnii den josul moșii și iar o am tras den piatra Hrizii vornic pre lîngă apă în sus pînă în hotarul Cătunului și au eșit preste tot stînjăni 842; ; și am ales dumnealui Constandin căpitan Filipescu să ție stînjăni 370 și megiașii toți stînjăni 472 și am tras moșia și pre vărfu, den piatra Hrizii vornicului pre vârfu pănă în hotarul cătunului și am găsit preste tot stănjăni 700 și am ales să ție dumnealui Constandin căpitan Filipescul stînjăni 326 și megiașii toți stînjăni 374 și am pus piatră în plaiu în piscul Viezurilor despre apa Drajna; și altă trăsură o am tras pre vărfu den piatra Hrizii vornicului în sus și am pis piatră, iar pădurea care au fost nehotărîtă despre Turburea se au fost voit Hriza vornicului cu megiașii de au ținut Hriza vornicul 20 de părți și megiașii toți 26 de părți. Deci acum mai cumpărând Constandin căpitan Filipescul cumpărătoarea lui Ion Abagiul ce au cumpărat dela megiași. Deci am socotit unde am pus piatra acum și cu hotarul Hrizii vornicul care ține dumnealui mai nainte vreme să ție dumnealui în potriva pietrii pînă Turburea pren pădure în jos pre lîngă hotarul Sărarilor și den piatra dumnealui care o am pus noi acum păn în hotarul Cătunului pren pădure în jos iar păn în Turburea alăturea cu Sărari să ție megiașii toți, iar den capul moșii den sus iar iaste pădure nehotărîtă despre Cearoș, ce au ținut Hriza vornicul 20 de părți și megiașii toți 26 de părți iar acum cumpărînd dumnealui Constandin căp. Filipescul moșie dela Ion Abagiul care o au cumpărat și Ion dela megiașii den Stănești, întîi să ție partea cea veche dela Hriza vornicul părți 20 și cumpărătoarea de acum iar i-am ales despre megiași să ție părți 12, care să fac să ție dumnealui preste tot părți 32 și să ție megiașii toți părți 14 parte lor, iar în munte au ținut Hriza vornicul den stăni 2 părți și megiașii toți 3 părți în afară deîntr-o stînă den hătași ce se cheamă piciorul Momei care o au cumpărat dumnealui Radul comisul dela Mordan den Scăiani iar acum cumperînd dumnealui Constandin căpitan Filipescul dela Ion Abagiul care o au fost cumpărat și Ion Abagiul dela megiași cu acea cumpărătoare mai adaoge dumnealui lui Constandin căpitan den munți ca să ție despre partea megiașilor o parte și o cezvîrte, care se face cu partea cea dintăi de munte a dumnealui dela Hriza vornicul și cu ceasta de acum care se au luoat dela megiași să ție dumnealui 3 părți și cezvîrte 1 și să ție megiașii toți o parte și trei cezvîrte. Deci noi ales-am din Stăni să ție megiașii toți den tot hotarul muntelui, însă den Valea Stănilor o stînă precum au ținut ceia ce țin oi acolea care au cumpărat stîna. Iar celelalte stăni ce vor mai fi să fie tot ale dumnealui Constandin căpitan pentrucă așa am ales și am adeverit cu ale noastre suflete pre direptate; i derept aceia am dat noi această scrisoare a noastră la măna dumnealui ca să ție și să-i fie dumnealui Constandin căpitan Filipescul moșie stătătoare dumnealui și coconilor dumnealui în veci.

Și noi pentru credință am pus pecețile și iscăliturile mai jos ca să să crează. I na pisah az Iorga log. Arcescul cu zisa lor. Iunie 21 dni leat 7192 (1684).

(Pec) Mircea iuz to Scăiani. (Pec) Dragomir iuz bașa sin Cernicăi Vornicul. (Pec) Eu Radul văt. to Cerași. (Pec) Eu Șărbu to Măniaci. (Pec) Az Bratul vtori portar ispravnic. (Pec) Eu Neagoe to Cislău. (Pec) Eu Tănăsie ot Star Chiojdu. (Pec) Eu Dumitru to Star Chiojdu. (Pec) Balea Chiojdeanu. (Pec) Eu Stanciul pârgar to Teișani. (Pec) Badul Alposii to Zeletin. † Vlaicul to Ogretin. † Sava călugărul to Cătun”

Notă

Copie după originalui scris pe hârtie în limba română cu litere cirilice

”Societatea Drajna - Acte” nr. 96/ Universul 19381) , 2)
loc alb în documentul original
Site-ul nostru utilizează module cookie proprii pentru a-ți îmbunătăți experiența. Continuă să navighezi pe site sau alege să accepți dacă ești de acord cu utilizarea acestora. Alternativ, poți alege tipul de cookie-uri pe care ești de acord să le folosim.Mai multe informații despre cookies
  • 21_iunie_1684
  • Ultima modificare: 2021/03/24 18:40
  • de către cristian